สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 4
จังหวัด สระบุรี
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล
1 คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเทศบาล เครือข่ายโรงพยาบาลสระบุรี
2 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง(การเคหะ)
3 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหนองแคสาขา 2
4 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพระพุทธบาท
5 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองแก่งคอย
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตูม
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลับ
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาก
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจรเข้
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโรง
กลับหน้าหลัก