สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 4
จังหวัด สิงห์บุรี
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวป่า
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีน้ำร้าย 1 (บางโฉมศรี)
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป้ง
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจำอำเภอพรหมบุรี
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพสังโฆ
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระงาม
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงช้าง
กลับหน้าหลัก