สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 4
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล
1 สถานีอนามัยบางนมโค
2 ศูนยแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 4 ศูนย์แพทย์วัดตึก
3 ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 2 ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม
4 ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา
5 ศูนย์บริการสาธารณสุข วัดกล้วย หมู่ที่11
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธง
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางกลาง
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพลิง
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าปลุก
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่ม
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงช้าง
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขวัญเมือง
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดยม
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดเกรียบ
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับน้ำ
กลับหน้าหลัก