สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
วันที่รายงาน 25 กันยายน พ.ศ. 2566
เขต กรุงเทพมหานคร
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล