วันที่รายงาน 25 กันยายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 4
จังหวัด ปทุมธานี
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล
1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5(อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์)
2 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์)
3 ศูนย์บริการสาธารณสุข2(ชุมชนรัตนโกสินทร์)
4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร)
5 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่1เทศบาลตำบลบึงยีโถ
6 ศุนย์บริการสาธารณสุขที่2วัดมูลจินดาราม