สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 4
จังหวัด นนทบุรี
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล
1 สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5
2 ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
3 สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
4 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
5 ศูนย์สาธารณสุขสาธิตคลินิกการแพทย์แผนไทย
6 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย
7 คลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช
8 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแว้ดล้อม
9 ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ เทศบาลตำบลเสาธงหิน
กลับหน้าหลัก