สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขต กรุงเทพมหานคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล
1 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสวนเงิน
2 สถานพยาบาลไปรษณีย์ไทย
3 คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว นักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
กลับหน้าหลัก