สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 2
จังหวัด เพชรบูรณ์
ลำดับ สถานพยาบาล  ผลการประเมิน
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
1 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครบถ้วน มีบางส่วน
2 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอหล่มสัก ครบถ้วน มีบางส่วน
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองทูล ตำบลกองทูล ครบถ้วน ครบถ้วน
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะยม ตำบลนาแซง ครบถ้วน ครบถ้วน
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา ตำบลแคมป์สน ครบถ้วน มีบางส่วน
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรื่นฤดี ตำบลสะเดาะพง ครบถ้วน มีบางส่วน
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปลือย ตำบลศิลา ครบถ้วน มีบางส่วน
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลท่าแดง ครบถ้วน ครบถ้วน
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัฒนา ตำบลบัววัฒนา ครบถ้วน ครบถ้วน
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพัฒนวรพงษ์ ตำบลริมสีม่วง ปรับปรุง มีบางส่วน
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเบิก ตำบลวังบาล ครบถ้วน มีบางส่วน
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย ตำบลหนองย่างทอย ครบถ้วน ครบถ้วน
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าผู ตำบลหินฮาว ครบถ้วน มีบางส่วน
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดกลอย ตำบลตาดกลอย ครบถ้วน ครบถ้วน
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาน้ำโครม ตำบลนาน้ำโครม ครบถ้วน มีบางส่วน
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติธรรม ตำบลประดู่งาม ครบถ้วน มีบางส่วน
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตระกรุด ตำบลศรีเทพ ครบถ้วน ครบถ้วน
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเยี่ยม ตำบลท่าแดง ครบถ้วน มีบางส่วน
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกาะ ตำบลนาเกาะ ครบถ้วน มีบางส่วน
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน ครบถ้วน ครบถ้วน
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกษมสุข ตำบลเพชรละคร ครบถ้วน มีบางส่วน
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากดุก ตำบลปากดุก ครบถ้วน ครบถ้วน
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรละคร ตำบลเพชรละคร ครบถ้วน ครบถ้วน
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด ครบถ้วน มีบางส่วน
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินฮาว ตำบลหินฮาว ครบถ้วน มีบางส่วน
26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโภชน์ ตำบลบ้านโภชน์ ครบถ้วน ครบถ้วน
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเศรษฐี ตำบลสระกรวด ครบถ้วน ครบถ้วน
28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปานสุขุม ตำบลเขาค้อ ครบถ้วน มีบางส่วน
29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเฉลียง ตำบลนาเฉลียง ครบถ้วน ครบถ้วน
30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า ตำบลแคมป์สน ครบถ้วน ครบถ้วน
31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง ครบถ้วน ครบถ้วน
32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหอย ตำบลวังบาล ครบถ้วน มีบางส่วน
33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขอน ตำบลคลองกระจัง ปรับปรุง มีบางส่วน
34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข้าวดอ ตำบลวังโบสถ์ ครบถ้วน มีบางส่วน
35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ ครบถ้วน ครบถ้วน
36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า ครบถ้วน ครบถ้วน
37 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งน้ำเต้า ครบถ้วน ครบถ้วน
38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยระหงษ์ ตำบลปากช่อง ครบถ้วน ครบถ้วน
39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ ครบถ้วน ครบถ้วน
40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาว ตำบลทุ่งสมอ ครบถ้วน ครบถ้วน
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบาล ตำบลวังบาล ครบถ้วน ครบถ้วน
42 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไขว่ ตำบลหนองไขว่ ครบถ้วน ครบถ้วน
43 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโปร่ง ตำบลบ้านหวาย ครบถ้วน ครบถ้วน
44 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขอน ตำบลตาดกลอย ครบถ้วน ครบถ้วน
45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุเตย ตำบลพุเตย ครบถ้วน ครบถ้วน
46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งหินปูน ตำบลสามแยก ปรับปรุง มีบางส่วน
47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลวังท่าดี ครบถ้วน ครบถ้วน
48 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดง ตำบลป่าเลา ครบถ้วน มีบางส่วน
49 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า ตำบลยางสาว ครบถ้วน ครบถ้วน
50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มกะทาด ตำบลศิลา ครบถ้วน มีบางส่วน
51 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ตำบลบ้านโคก ครบถ้วน ครบถ้วน
52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางงาม ตำบลยางงาม ครบถ้วน มีบางส่วน
53 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก ตำบลบ้านโสก ครบถ้วน มีบางส่วน
54 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกงกะยาง ตำบลบ้านโคก ครบถ้วน มีบางส่วน
55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกเดื่อ ตำบลบ้านติ้ว ครบถ้วน ครบถ้วน
56 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราหุล ตำบลบึงสามพัน ครบถ้วน มีบางส่วน
57 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล ต.วังพิกุล ครบถ้วน ครบถ้วน
58 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาวัง ตำบลพญาวัง ครบถ้วน ครบถ้วน
59 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดุก ตำบลปากช่อง ครบถ้วน มีบางส่วน
60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าด้วง ตำบลท่าด้วง ครบถ้วน ครบถ้วน
61 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อไทย ตำบลบ่อไทย ครบถ้วน ครบถ้วน
62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอิสานสามัคคี ตำบลวังโบสถ์ ครบถ้วน มีบางส่วน
63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน ครบถ้วน ครบถ้วน
64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังศาล ตำบลวังศาล ครบถ้วน มีบางส่วน
65 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างตะลูด ตำบลช้างตะลูด ครบถ้วน ครบถ้วน
66 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพทะเล ตำบลซับสมบูรณ์ ครบถ้วน ครบถ้วน
67 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุขาม ตำบลพุขาม ครบถ้วน ครบถ้วน
68 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปรง ตำบลโคกปรง ครบถ้วน ครบถ้วน
69 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากช่อง ตำบลปากช่อง ครบถ้วน ครบถ้วน
70 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคัน ตำบลบุ่งคล้า ครบถ้วน ครบถ้วน
71 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับเปิบ ตำบลซับเปิบ ครบถ้วน มีบางส่วน
72 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะกล้วย ตำบลวัดป่า ครบถ้วน มีบางส่วน
73 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว ตำบลหินฮาว ครบถ้วน ครบถ้วน
74 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซำ ตำบลนาซำ ครบถ้วน มีบางส่วน
75 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงน้อย ตำบลช้างตะลูด ครบถ้วน มีบางส่วน
76 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า ตำบลนาป่า ครบถ้วน ครบถ้วน
77 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเดียง ตำบลสะเดียง ครบถ้วน ครบถ้วน
78 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลำ ตำบลป่าเลา ครบถ้วน มีบางส่วน
79 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนไพร ตำบลชอนไพร ครบถ้วน ครบถ้วน
80 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพี้ ตำบลบ้านโตก ครบถ้วน มีบางส่วน
81 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักบุ้ง ตำบลนายม ครบถ้วน ครบถ้วน
82 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก ครบถ้วน ครบถ้วน
83 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำบัง ตำบลนายม ครบถ้วน ครบถ้วน
84 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังซอง ตำบลท่าพล ครบถ้วน ครบถ้วน
85 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวิง ตำบลระวิง ครบถ้วน ครบถ้วน
86 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนานิคม ตำบลบ้านโตก ครบถ้วน ครบถ้วน
87 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพล ตำบลท่าพล ครบถ้วน ครบถ้วน
88 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งหว้า ตำบลห้วยใหญ่ ครบถ้วน มีบางส่วน
89 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางลาด ตำบลระวิง ครบถ้วน ครบถ้วน
90 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ ครบถ้วน ครบถ้วน
91 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสะแก ตำบลห้วยสะแก ครบถ้วน มีบางส่วน
92 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสลียงแห้ง ตำบลหนองแม่นา ปรับปรุง ครบถ้วน
93 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับน้อย ตำบลซับน้อย ครบถ้วน ครบถ้วน
94 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านช้าง ตำบลท้ายดง ครบถ้วน ครบถ้วน
95 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดง ตำบลเขาค้อ ครบถ้วน มีบางส่วน
96 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกระดาษเงิน ตำบลท้ายดง ครบถ้วน มีบางส่วน
97 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงหลง ตำบลท้ายดง ครบถ้วน ครบถ้วน
98 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับพุทรา ตำบลซับพุทรา ครบถ้วน มีบางส่วน
99 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเบาะ ตำบลตะเบาะ ครบถ้วน ครบถ้วน
100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลาย ตำบลศาลาลาย ครบถ้วน มีบางส่วน
101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งคล้า ตำบลดงขุย ครบถ้วน มีบางส่วน
102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดแค ตำบลลาดแค ครบถ้วน ครบถ้วน
103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงาช้าง ตำบลพุทธบาท ครบถ้วน ครบถ้วน
104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใหญ่ ตำบลลาดแค ครบถ้วน มีบางส่วน
105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุดไร ตำบลตะกุดไร ครบถ้วน มีบางส่วน
106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสนุ่น ตำบลนาสนุ่น ปรับปรุง มีบางส่วน
107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน ตำบลวังหิน ครบถ้วน ครบถ้วน
108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ ตำบลบ้านกล้วย ครบถ้วน มีบางส่วน
109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแม่แก่ ตำบลลาดแค ครบถ้วน มีบางส่วน
110 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เอิบจิตต์ ยศสุนทร อุทิศ) ครบถ้วน ครบถ้วน
111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งนกแก้ว ตำบลตะกุดไร ครบถ้วน มีบางส่วน
112 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ตำบลพุทธบาท ครบถ้วน มีบางส่วน
113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโก ตำบลท่าข้าม ครบถ้วน มีบางส่วน
114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายนาแซง ตำบลฝายนาแซง ครบถ้วน ครบถ้วน
115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว ตำบลคลองกระจัง ครบถ้วน ครบถ้วน
116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังร่อง ตำบลห้วยไร่ ครบถ้วน ครบถ้วน
117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง ตำบลตาลเดี่ยว ครบถ้วน ครบถ้วน
118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม ตำบลวังหิน ครบถ้วน มีบางส่วน
119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำคัน ตำบลซับเปิบ ครบถ้วน ครบถ้วน
120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว ตำบลปากช่อง ครบถ้วน มีบางส่วน
121 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาดน้อย ตำบลซับสมอทอด ครบถ้วน มีบางส่วน
122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับบอน ตำบลกันจุ ปรับปรุง มีบางส่วน
123 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านล่องเข้ ครบถ้วน มีบางส่วน
124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมน ตำบลโคกมน ครบถ้วน มีบางส่วน
125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง ตำบลน้ำชุน ครบถ้วน ครบถ้วน
126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง ครบถ้วน ครบถ้วน
127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ ครบถ้วน มีบางส่วน
128 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจง ตำบลหนองแจง ครบถ้วน ครบถ้วน
129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุนใหญ่ ตำบลน้ำชุน ครบถ้วน มีบางส่วน
130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมพงษ์ ตำบลซับไม้แดง ครบถ้วน ครบถ้วน
131 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ ครบถ้วน มีบางส่วน
132 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนนาสะอุ้ง ครบถ้วน มีบางส่วน
133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคล้อ ตำบลวังกวาง ครบถ้วน มีบางส่วน
134 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนสักง่า ครบถ้วน มีบางส่วน
กลับหน้าหลัก