สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 3
จังหวัด พิจิตร
ลำดับ สถานพยาบาล  ผลการประเมิน
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกรด ครบถ้วน มีบางส่วน
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ ครบถ้วน ครบถ้วน
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ครบถ้วน มีบางส่วน
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสามต้น ครบถ้วน ครบถ้วน
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ครบถ้วน มีบางส่วน
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน ครบถ้วน ครบถ้วน
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเขน ครบถ้วน ครบถ้วน
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง ครบถ้วน ครบถ้วน
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่รอบเหนือ ครบถ้วน ครบถ้วน
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิ ครบถ้วน ครบถ้วน
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพระ ครบถ้วน ครบถ้วน
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ครบถ้วน ครบถ้วน
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก ครบถ้วน ครบถ้วน
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลเขาทราย ครบถ้วน มีบางส่วน
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ ครบถ้วน ครบถ้วน
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม ปรับปรุง ครบถ้วน
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาว ตำบลบ้านนา ครบถ้วน ครบถ้วน
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา ตำบลบ้านนา ปรับปรุง ครบถ้วน
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบัว ตำบลบ้านนา ครบถ้วน ครบถ้วน
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายทุ่ง ครบถ้วน ครบถ้วน
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง ครบถ้วน มีบางส่วน
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทราย ครบถ้วน ครบถ้วน
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม ครบถ้วน ครบถ้วน
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาเจ็ดลูก ครบถ้วน ครบถ้วน
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายดงยาง ครบถ้วน มีบางส่วน
26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ ครบถ้วน มีบางส่วน
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ บ้านห้วยคต ครบถ้วน มีบางส่วน
28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง ครบถ้วน ครบถ้วน
29 เรือนจำจังหวัดพิจิตร ปรับปรุง มีบางส่วน
30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล ครบถ้วน ครบถ้วน
31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล ครบถ้วน ครบถ้วน
32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน ครบถ้วน ครบถ้วน
33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังนก ครบถ้วน ครบถ้วน
34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง ครบถ้วน มีบางส่วน
35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม ครบถ้วน ครบถ้วน
36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำแพงดิน ครบถ้วน ครบถ้วน
37 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาไหล ครบถ้วน ครบถ้วน
38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปล้อง ครบถ้วน ครบถ้วน
39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำประดาเหนือ ตำบลวังตะกู ครบถ้วน ครบถ้วน
40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู ครบถ้วน ครบถ้วน
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ บ้านเนินพลวง ครบถ้วน ครบถ้วน
42 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ท่าโพ ครบถ้วน ครบถ้วน
43 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง ครบถ้วน ครบถ้วน
44 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจิก ครบถ้วน ครบถ้วน
45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไทร ครบถ้วน ครบถ้วน
46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ครบถ้วน ครบถ้วน
47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ครบถ้วน ครบถ้วน
48 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่รอบใต้ ครบถ้วน ครบถ้วน
49 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะนง ครบถ้วน ครบถ้วน
50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ ครบถ้วน มีบางส่วน
51 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ ครบถ้วน ครบถ้วน
52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าขมิ้น ครบถ้วน ครบถ้วน
53 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง ครบถ้วน มีบางส่วน
54 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสา ครบถ้วน ครบถ้วน
55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำ ครบถ้วน มีบางส่วน
56 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านั่ง ครบถ้วน ครบถ้วน
57 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัว ครบถ้วน ครบถ้วน
58 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขวาง ครบถ้วน ครบถ้วน
59 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อย ครบถ้วน มีบางส่วน
60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากเหล็ก ครบถ้วน ครบถ้วน
61 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน ครบถ้วน ครบถ้วน
62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วราย ครบถ้วน ครบถ้วน
63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า ครบถ้วน มีบางส่วน
64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกรด ครบถ้วน ครบถ้วน
65 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า ครบถ้วน ครบถ้วน
66 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทับไทร ครบถ้วน ครบถ้วน
67 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงป่าคำ ครบถ้วน มีบางส่วน
68 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร ครบถ้วน มีบางส่วน
69 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย ครบถ้วน ครบถ้วน
70 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม ครบถ้วน ครบถ้วน
71 ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านหนองกอไผ่ ครบถ้วน ครบถ้วน
72 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางมูลนาก ครบถ้วน มีบางส่วน
73 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะคาบ ครบถ้วน ครบถ้วน
74 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเสือเหลือง ครบถ้วน ครบถ้วน
75 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินยาว ตำบลหัวดง ครบถ้วน ครบถ้วน
76 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักขุนเณร ครบถ้วน ครบถ้วน
77 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่ง ครบถ้วน ครบถ้วน
78 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขารวก ตำบลวังหลุม ครบถ้วน ครบถ้วน
79 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง ครบถ้วน มีบางส่วน
80 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนาราง ครบถ้วน ครบถ้วน
81 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่หลวง ครบถ้วน มีบางส่วน
82 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังงิ้วใต้ ครบถ้วน มีบางส่วน
83 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง ครบถ้วน ครบถ้วน
84 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว ครบถ้วน มีบางส่วน
85 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ครบถ้วน ครบถ้วน
86 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพธิ์ ครบถ้วน มีบางส่วน
87 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายคำโห้ ครบถ้วน มีบางส่วน
88 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงตะขบ ครบถ้วน ครบถ้วน
89 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยพุก ครบถ้วน ครบถ้วน
90 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม ครบถ้วน มีบางส่วน
91 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ครบถ้วน มีบางส่วน
92 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว ครบถ้วน มีบางส่วน
93 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวาง ครบถ้วน มีบางส่วน
94 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ครบถ้วน มีบางส่วน
95 คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา ครบถ้วน มีบางส่วน
กลับหน้าหลัก