สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 2
จังหวัด พิษณุโลก
ลำดับ สถานพยาบาล  ผลการประเมิน
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
1 สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ครบถ้วน มีบางส่วน
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพลวง ครบถ้วน มีบางส่วน
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกเทียม ครบถ้วน ครบถ้วน
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะตูม ครบถ้วน ครบถ้วน
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตาบัว ครบถ้วน ครบถ้วน
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามคลี ครบถ้วน ครบถ้วน
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก ครบถ้วน ครบถ้วน
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตาล ครบถ้วน มีบางส่วน
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมครก ครบถ้วน มีบางส่วน
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ครบถ้วน ครบถ้วน
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีเจริญ ครบถ้วน มีบางส่วน
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ ครบถ้วน ครบถ้วน
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมทุ่งสาน ครบถ้วน ครบถ้วน
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังมะด่าน ครบถ้วน ครบถ้วน
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง ครบถ้วน มีบางส่วน
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวน ครบถ้วน ครบถ้วน
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขุม ครบถ้วน ครบถ้วน
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางไหล ครบถ้วน ครบถ้วน
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์ ครบถ้วน ครบถ้วน
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา ครบถ้วน ครบถ้วน
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม ครบถ้วน มีบางส่วน
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง ครบถ้วน มีบางส่วน
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตายม ครบถ้วน ครบถ้วน
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังอิทก ครบถ้วน มีบางส่วน
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอกลอง ครบถ้วน ครบถ้วน
26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง ครบถ้วน มีบางส่วน
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงาม ปรับปรุง มีบางส่วน
28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรับพวง ครบถ้วน มีบางส่วน
29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาล ครบถ้วน มีบางส่วน
30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องโพลง ครบถ้วน มีบางส่วน
31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก ปรับปรุง มีบางส่วน
32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา ครบถ้วน ครบถ้วน
33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ้อ ครบถ้วน ครบถ้วน
34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะต้อง ครบถ้วน ครบถ้วน
35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล ครบถ้วน ครบถ้วน
36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมแสงสงคราม ครบถ้วน ครบถ้วน
37 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติบันเทิง ครบถ้วน มีบางส่วน
38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน ครบถ้วน ครบถ้วน
39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ครบถ้วน ครบถ้วน
40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ ครบถ้วน ครบถ้วน
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ครบถ้วน มีบางส่วน
42 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนน้อยซุ้มขี้เหล็ก ครบถ้วน ครบถ้วน
43 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนอ้าปาก ครบถ้วน ครบถ้วน
44 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงโคกขาม ครบถ้วน มีบางส่วน
45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ ครบถ้วน มีบางส่วน
46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมิ้น ครบถ้วน มีบางส่วน
47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงฆ้อง ครบถ้วน ครบถ้วน
48 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล ครบถ้วน ครบถ้วน
49 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งโสภา ปรับปรุง ครบถ้วน
50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังนกแอ่น ครบถ้วน ครบถ้วน
51 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรย้อย ครบถ้วน ครบถ้วน
52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมบางระกำ ครบถ้วน ครบถ้วน
53 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุขพัฒนา ครบถ้วน ครบถ้วน
54 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย ครบถ้วน มีบางส่วน
55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมมะค่า ครบถ้วน ครบถ้วน
56 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินกุ่ม ครบถ้วน มีบางส่วน
57 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งไผ่ ครบถ้วน มีบางส่วน
58 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู ครบถ้วน ครบถ้วน
59 สถานพยาบาลเรือนจำกลางพิษณุโลก ครบถ้วน ครบถ้วน
60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ไทยเจริญ ครบถ้วน ครบถ้วน
61 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ ครบถ้วน ครบถ้วน
62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือกระเทียม ครบถ้วน ครบถ้วน
63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว ครบถ้วน ครบถ้วน
64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง ครบถ้วน มีบางส่วน
65 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมื่นราม ครบถ้วน มีบางส่วน
66 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะแก ครบถ้วน ครบถ้วน
67 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันชาลี ครบถ้วน มีบางส่วน
68 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุพรรณพนมทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
69 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อภาค ครบถ้วน มีบางส่วน
70 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.พิษณุโลก ครบถ้วน ครบถ้วน
71 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจวง ครบถ้วน มีบางส่วน
72 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเตาอิฐ ครบถ้วน มีบางส่วน
73 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสลุด ครบถ้วน มีบางส่วน
74 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงช้าง ครบถ้วน มีบางส่วน
75 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า ครบถ้วน มีบางส่วน
76 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม ครบถ้วน ครบถ้วน
77 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
78 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา ครบถ้วน ครบถ้วน
79 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ชัยเจริญ ครบถ้วน ครบถ้วน
80 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปาด ครบถ้วน มีบางส่วน
81 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโพรง ปรับปรุง ครบถ้วน
82 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม ครบถ้วน ครบถ้วน
83 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลักแรด ครบถ้วน มีบางส่วน
84 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง ครบถ้วน ครบถ้วน
85 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ปรับปรุง มีบางส่วน
86 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาม ครบถ้วน ครบถ้วน
87 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ครบถ้วน มีบางส่วน
88 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ใหญ่ ครบถ้วน ครบถ้วน
89 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมุง ครบถ้วน ครบถ้วน
90 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำใส ครบถ้วน มีบางส่วน
91 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนเบน ครบถ้วน ครบถ้วน
92 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแยง ครบถ้วน มีบางส่วน
93 สถานพยาบาล​ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ​การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครบถ้วน ครบถ้วน
94 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตอน ครบถ้วน ครบถ้วน
95 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันโช้ง ครบถ้วน ครบถ้วน
96 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวรอ ครบถ้วน มีบางส่วน
97 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างาม ครบถ้วน ครบถ้วน
98 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง ครบถ้วน มีบางส่วน
99 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ครบถ้วน มีบางส่วน
100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพรม ครบถ้วน ครบถ้วน
101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา ครบถ้วน มีบางส่วน
102 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ ครบถ้วน ครบถ้วน
103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม ครบถ้วน มีบางส่วน
104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำกุ่ม ครบถ้วน ครบถ้วน
105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว ครบถ้วน ครบถ้วน
106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วงาม ครบถ้วน ครบถ้วน
107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคบ ครบถ้วน มีบางส่วน
108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะท้าว ครบถ้วน มีบางส่วน
109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตีนตั่ง ปรับปรุง มีบางส่วน
110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว ครบถ้วน มีบางส่วน
111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง ครบถ้วน มีบางส่วน
112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขอดอน ครบถ้วน ครบถ้วน
113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
114 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางระกำ ครบถ้วน มีบางส่วน
115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์ ครบถ้วน มีบางส่วน
117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเจียง ครบถ้วน ครบถ้วน
118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด ครบถ้วน ครบถ้วน
119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า ครบถ้วน มีบางส่วน
120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้อแท้ ครบถ้วน มีบางส่วน
121 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ครบถ้วน มีบางส่วน
122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้อแท้ ครบถ้วน มีบางส่วน
123 ศูนย์สุขภาพเมืองอรัญญิก ครบถ้วน ครบถ้วน
124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ครบถ้วน ครบถ้วน
125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำคู้ ครบถ้วน มีบางส่วน
126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพระ ครบถ้วน ครบถ้วน
127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งตารอด ปรับปรุง มีบางส่วน
128 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมทอง ครบถ้วน มีบางส่วน
129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง ครบถ้วน มีบางส่วน
130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ ครบถ้วน มีบางส่วน
131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งทุ่ง ครบถ้วน มีบางส่วน
132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ ครบถ้วน ครบถ้วน
133 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลวังทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงพระ ครบถ้วน ครบถ้วน
135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว ครบถ้วน ครบถ้วน
136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก ครบถ้วน มีบางส่วน
137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ ครบถ้วน ครบถ้วน
138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก ครบถ้วน ครบถ้วน
139 ศูนย์สุขภาพชุชนเมืองเขื่อนขันธ์ ครบถ้วน ครบถ้วน
140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข ครบถ้วน มีบางส่วน
141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล ครบถ้วน ครบถ้วน
142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง ครบถ้วน ครบถ้วน
143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางยางพัฒนา ครบถ้วน มีบางส่วน
144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก ครบถ้วน มีบางส่วน
145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทรายเหนือ ครบถ้วน มีบางส่วน
146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน ครบถ้วน ครบถ้วน
147 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันเสา ครบถ้วน มีบางส่วน
148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรสุข ครบถ้วน มีบางส่วน
149 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเลา ครบถ้วน มีบางส่วน
150 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเฮี้ย ครบถ้วน ครบถ้วน
151 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม ครบถ้วน มีบางส่วน
152 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อโพธิ์ ครบถ้วน มีบางส่วน
153 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางโกลน ปรับปรุง มีบางส่วน
154 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง ครบถ้วน ครบถ้วน
155 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ ครบถ้วน มีบางส่วน
156 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน ครบถ้วน มีบางส่วน
157 ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ครบถ้วน ครบถ้วน
158 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเนินมะปราง ครบถ้วน ครบถ้วน
159 ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ ครบถ้วน มีบางส่วน
160 สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบถ้วน มีบางส่วน
161 สถานพยาบาล พัน.สร.23 บชร.3 ปรับปรุง มีบางส่วน
162 ศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์บริการสาธารสุขพุทธบูชา ครบถ้วน มีบางส่วน
163 ศูนย์สุขภาพชุมชนพันปี ครบถ้วน มีบางส่วน
164 ศูนย์สุขภาพชุมชนมหานุภาพ ปรับปรุง มีบางส่วน
165 ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว ครบถ้วน มีบางส่วน
166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 ครบถ้วน มีบางส่วน
กลับหน้าหลัก