สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 2
จังหวัด สุโขทัย
ลำดับ สถานพยาบาล  ผลการประเมิน
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
1 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสวรรคโลก ครบถ้วน มีบางส่วน
2 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ครบถ้วน มีบางส่วน
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ ครบถ้วน มีบางส่วน
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว ครบถ้วน มีบางส่วน
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีคีรีมาศ ครบถ้วน มีบางส่วน
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม ครบถ้วน ครบถ้วน
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน ตำบลนครเดิฐ ครบถ้วน มีบางส่วน
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะคร้อ ตำบลเมืองเก่า ครบถ้วน มีบางส่วน
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดู่เฒ่า ตำบลกง ครบถ้วน ครบถ้วน
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเดือย ครบถ้วน มีบางส่วน
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรักรัก ตำบลกกแรต ครบถ้วน มีบางส่วน
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก ครบถ้วน ครบถ้วน
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว ครบถ้วน ครบถ้วน
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง ครบถ้วน ครบถ้วน
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรนอก ครบถ้วน มีบางส่วน
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก ครบถ้วน มีบางส่วน
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกง ครบถ้วน ครบถ้วน
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเรื่อง ตำบลท่าฉนวน ครบถ้วน ครบถ้วน
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน ครบถ้วน มีบางส่วน
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรใน ครบถ้วน มีบางส่วน
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนซุง ตำบลเมืองบางขลัง ครบถ้วน มีบางส่วน
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกแรต ตำบลกกแรต ครบถ้วน มีบางส่วน
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากุมเกาะ ครบถ้วน ครบถ้วน
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระดิ่ง ครบถ้วน ครบถ้วน
26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อม ครบถ้วน ครบถ้วน
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง ครบถ้วน ครบถ้วน
28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุ ครบถ้วน มีบางส่วน
29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองบางยม ครบถ้วน ครบถ้วน
30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี ครบถ้วน ครบถ้วน
31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเชิงคีรี ครบถ้วน ครบถ้วน
32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผักบุ้ง ตำบลกลางดง ครบถ้วน มีบางส่วน
33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สุขเกษม ครบถ้วน ครบถ้วน
34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก ครบถ้วน ครบถ้วน
35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงบอน ตำบลกลางดง ครบถ้วน ครบถ้วน
36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ ครบถ้วน มีบางส่วน
37 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นชัย ตำบลไทยชนะศึก ครบถ้วน ครบถ้วน
38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขุม ครบถ้วน ครบถ้วน
39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุนไกร ครบถ้วน มีบางส่วน
40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าวิเศษ ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล ครบถ้วน มีบางส่วน
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาล ครบถ้วน มีบางส่วน
42 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกก ตำบลโตนด ครบถ้วน ครบถ้วน
43 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับผึ้ง ครบถ้วน ครบถ้วน
44 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะตาเลี้ยง ครบถ้วน มีบางส่วน
45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำขาว ครบถ้วน มีบางส่วน
46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสงสว่าง ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล ครบถ้วน ครบถ้วน
47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ ครบถ้วน มีบางส่วน
48 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยชนะศึก ครบถ้วน ครบถ้วน
49 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไม้ขอน ครบถ้วน มีบางส่วน
50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองบางขลัง ครบถ้วน มีบางส่วน
51 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลอด ตำบลไกรกลาง ครบถ้วน ครบถ้วน
52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลไกรใน ครบถ้วน มีบางส่วน
53 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน ครบถ้วน ครบถ้วน
54 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ครบถ้วน ครบถ้วน
55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย ครบถ้วน ครบถ้วน
56 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพวง ครบถ้วน ครบถ้วน
57 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก ครบถ้วน มีบางส่วน
58 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังพิกุล ตำบลนาขุนไกร ครบถ้วน ครบถ้วน
59 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสะเกษ ตำบลวังน้ำขาว ครบถ้วน ครบถ้วน
60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน ครบถ้วน มีบางส่วน
61 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยางเมือง ครบถ้วน ครบถ้วน
62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง ครบถ้วน ครบถ้วน
63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตว็ดนอก ตำบลทับผึ้ง ครบถ้วน ครบถ้วน
64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
65 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามหลัง ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ครบถ้วน ครบถ้วน
66 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเตาปูน ตำบลตลิ่งชัน ครบถ้วน มีบางส่วน
67 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลเตี้ย ครบถ้วน ครบถ้วน
68 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะคร้อ ครบถ้วน ครบถ้วน
69 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังลึก ครบถ้วน มีบางส่วน
70 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากพระ ครบถ้วน มีบางส่วน
71 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมนต์คีรี ตำบลเมืองเก่า ปรับปรุง มีบางส่วน
72 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชรไฝ ตำบลบ้านกล้วย ครบถ้วน ครบถ้วน
73 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ครบถ้วน ครบถ้วน
74 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ ครบถ้วน มีบางส่วน
75 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองด่าน ตำบลบ้านสวน ครบถ้วน ครบถ้วน
76 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน ครบถ้วน มีบางส่วน
77 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแคว ครบถ้วน มีบางส่วน
78 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราวต้นจันทร์ ครบถ้วน มีบางส่วน
79 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทองแดง ครบถ้วน ครบถ้วน
80 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ครบถ้วน มีบางส่วน
81 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว ตำบลวังใหญ่ ครบถ้วน มีบางส่วน
82 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยาง ครบถ้วน มีบางส่วน
83 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ตะล่อม ตำบลคลองยาง ครบถ้วน ครบถ้วน
84 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สุโขทัย(ต.เมืองเก่า) ครบถ้วน ครบถ้วน
85 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคะยาง ตำบลบ้านแก่ง ครบถ้วน ครบถ้วน
86 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ตำบลแม่สำ ครบถ้วน ครบถ้วน
87 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานยาว ตำบลแม่สำ ครบถ้วน มีบางส่วน
88 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะท้อ ตำบลแม่สิน ครบถ้วน มีบางส่วน
89 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสัชนาลัย ครบถ้วน มีบางส่วน
90 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าคา ตำบลบ้านแก่ง ครบถ้วน มีบางส่วน
91 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ครบถ้วน ครบถ้วน
92 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางสา ตำบลแม่สิน ครบถ้วน มีบางส่วน
93 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย ครบถ้วน ครบถ้วน
94 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยโป้ ตำบลแม่สิน ครบถ้วน มีบางส่วน
95 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคู่ ครบถ้วน มีบางส่วน
96 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง ครบถ้วน มีบางส่วน
97 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเกาะ ปรับปรุง มีบางส่วน
98 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สิน ครบถ้วน ครบถ้วน
99 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร ครบถ้วน มีบางส่วน
100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่าน ครบถ้วน ครบถ้วน
101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเรือน ครบถ้วน ครบถ้วน
102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุเต่า ตำบลนาขุนไกร ครบถ้วน ครบถ้วน
103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวงฆ้อง ตำบลเกาะตาเลี้ยง ครบถ้วน ครบถ้วน
104 หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลกงไกรลาศ ครบถ้วน มีบางส่วน
105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทุ่ง ครบถ้วน ครบถ้วน
106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโชติ ตำบลวังทองแดง ครบถ้วน มีบางส่วน
107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนตอ ตำบลสารจิตร ครบถ้วน ครบถ้วน
108 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลในเมือง ครบถ้วน ครบถ้วน
109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว ครบถ้วน ครบถ้วน
กลับหน้าหลัก