สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 2
จังหวัด ตาก
ลำดับ สถานพยาบาล  ผลการประเมิน
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
1 สถานพยาบาลเรือนจำกลางตาก ปรับปรุง มีบางส่วน
2 สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่13จ.ตาก) ครบถ้วน มีบางส่วน
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงลาน ตำบลวังจันทร์ ครบถ้วน ครบถ้วน
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด ครบถ้วน ครบถ้วน
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กื๊ดหลวงศิริกัญไชย ครบถ้วน ครบถ้วน
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา ครบถ้วน มีบางส่วน
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ ครบถ้วน ครบถ้วน
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกระโหลก ตำบลแม่ปะ ครบถ้วน ครบถ้วน
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะวอ ครบถ้วน ครบถ้วน
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กาษา ตำบลแม่กาษา ครบถ้วน มีบางส่วน
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน ครบถ้วน ครบถ้วน
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์ ครบถ้วน ครบถ้วน
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กื้ดสามท่า ตำบลแม่กาษา ครบถ้วน ครบถ้วน
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร ครบถ้วน มีบางส่วน
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสมง ตำบลบ้านนา ครบถ้วน ครบถ้วน
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตาว ครบถ้วน มีบางส่วน
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร ครบถ้วน มีบางส่วน
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางใต้ ตำบลสามเงา ครบถ้วน ครบถ้วน
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางส้าน ตำบลด่านแม่ละเมา ครบถ้วน มีบางส่วน
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร ครบถ้วน ครบถ้วน
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร ครบถ้วน ครบถ้วน
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยะอุ ตำบลด่านแม่ละเมา ครบถ้วน มีบางส่วน
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาวัน ครบถ้วน ครบถ้วน
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุใหม่ ตำบลแม่กุ ครบถ้วน ครบถ้วน
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านรี ครบถ้วน ครบถ้วน
26 สถานีอนามัยวังหวาย ตำบลวังหมัน ครบถ้วน ครบถ้วน
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุผาแดง ครบถ้วน มีบางส่วน
28 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอแม่สอด ครบถ้วน มีบางส่วน
29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางส่างคำ ตำบลพะวอ ครบถ้วน มีบางส่วน
30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าไร่ ครบถ้วน มีบางส่วน
31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระมาดน้อย ตำบลขะเนจื้อ ครบถ้วน ครบถ้วน
32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง ครบถ้วน มีบางส่วน
33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน ครบถ้วน ครบถ้วน
34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะลาดระฆัง ตำบลโป่งแดง ครบถ้วน ครบถ้วน
35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ ครบถ้วน ครบถ้วน
36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ ครบถ้วน ครบถ้วน
37 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง ครบถ้วน ครบถ้วน
38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน ครบถ้วน ครบถ้วน
39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม ครบถ้วน มีบางส่วน
40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ ครบถ้วน ครบถ้วน
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ ครบถ้วน ครบถ้วน
42 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลางสาง ตำบลแม่ท้อ ครบถ้วน ครบถ้วน
43 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังประจบ ครบถ้วน ครบถ้วน
44 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้งาม ครบถ้วน ครบถ้วน
45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง ครบถ้วน มีบางส่วน
46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแค ตำบลวังประจบ ครบถ้วน ครบถ้วน
47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง ตำบลแม่จะเรา ครบถ้วน ครบถ้วน
48 แผนกสุขภาพอนามัย เขื่อนภูมิพล ครบถ้วน มีบางส่วน
49 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง ครบถ้วน ครบถ้วน
50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระตลุง ครบถ้วน ครบถ้วน
51 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดาง ตำบลประดาง ปรับปรุง มีบางส่วน
52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา ครบถ้วน ครบถ้วน
53 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า 4 ตำบลคีรีราษฎร์ ครบถ้วน มีบางส่วน
54 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโบสถ์ ตำบลนาโบสถ์ ปรับปรุง ครบถ้วน
55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชิบาโบ ตำบลคีรีราษฎร์ ครบถ้วน มีบางส่วน
56 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบลคีรีราษฎร์ ครบถ้วน มีบางส่วน
57 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านใหม่สามยอดดอย   ปรับปรุง มีบางส่วน
58 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน ครบถ้วน ครบถ้วน
59 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง ครบถ้วน ครบถ้วน
60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำดิบ ตำบลสมอโคน ครบถ้วน ครบถ้วน
61 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าคาเก่า ครบถ้วน มีบางส่วน
62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ ครบถ้วน ครบถ้วน
63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้องฟ้า ครบถ้วน มีบางส่วน
64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโสน ตำบลย่านรี ปรับปรุง มีบางส่วน
65 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สลิด ครบถ้วน ครบถ้วน
66 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ ครบถ้วน มีบางส่วน
67 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากตก ครบถ้วน มีบางส่วน
68 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา ครบถ้วน ครบถ้วน
69 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองงิ้ว ตำบลตากตก ครบถ้วน มีบางส่วน
70 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด ครบถ้วน ครบถ้วน
71 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาเล่ย์ ตำบลวาเล่ย์ ครบถ้วน มีบางส่วน
72 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซอโอ ตำบลช่องแคบ ครบถ้วน มีบางส่วน
73 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางโองนอก ตำบลแม่สลิด ครบถ้วน ครบถ้วน
74 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยะ ตำบลเกาะตะเภา ครบถ้วน ครบถ้วน
75 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า 1 ตำบลคีรีราษฎร์ ครบถ้วน มีบางส่วน
76 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 16 ตำบลวาเล่ย์ ครบถ้วน มีบางส่วน
77 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องแคบ ครบถ้วน ครบถ้วน
78 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานสอ ตำบลวังประจบ ครบถ้วน ครบถ้วน
79 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอโคน ครบถ้วน ครบถ้วน
80 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกระเชาะ ครบถ้วน ครบถ้วน
81 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะตะเภา ครบถ้วน ครบถ้วน
82 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางโอง ตำบลแม่สลิด ครบถ้วน มีบางส่วน
83 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่บอน ตำบลตากออก ครบถ้วน ครบถ้วน
84 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกิ่วห้าง ปรับปรุง มีบางส่วน
85 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง ครบถ้วน มีบางส่วน
86 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ละมุ้ง ครบถ้วน ครบถ้วน
87 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุโพ ครบถ้วน ครบถ้วน
88 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่จัน ครบถ้วน ครบถ้วน
89 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านร่มเกล้า 5 ครบถ้วน มีบางส่วน
90 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโมโกร ครบถ้วน มีบางส่วน
91 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ ครบถ้วน ครบถ้วน
92 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่กลองคี ครบถ้วน ครบถ้วน
93 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กลองใหม่ ปรับปรุง ครบถ้วน
94 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวะครึโค๊ะ ครบถ้วน ครบถ้วน
95 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม่องกั๊ว ครบถ้วน มีบางส่วน
96 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน ครบถ้วน ครบถ้วน
97 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน ปรับปรุง มีบางส่วน
98 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเหลือง ตำบลแม่ท้อ ครบถ้วน มีบางส่วน
99 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปูเตอร์ ตำบลแม่กุ ครบถ้วน มีบางส่วน
100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยพลู ตำบลท้องฟ้า ครบถ้วน ครบถ้วน
101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลท้องฟ้า ครบถ้วน มีบางส่วน
102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูมวาบ ตำบลบ้านนา ครบถ้วน มีบางส่วน
103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร ครบถ้วน ครบถ้วน
104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา ครบถ้วน มีบางส่วน
105 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านหินลาด ครบถ้วน มีบางส่วน
106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา ครบถ้วน มีบางส่วน
107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากทางเขื่อน ตำบลวังหมัน ปรับปรุง มีบางส่วน
108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะขามป้อม ตำบลพระธาตุ ครบถ้วน ครบถ้วน
109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กุ ครบถ้วน ครบถ้วน
110 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยกระทิง ครบถ้วน มีบางส่วน
111 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทรัพย์อนันต์ 18 ครบถ้วน มีบางส่วน
112 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแพ่แฮ ปรับปรุง มีบางส่วน
113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง ครบถ้วน มีบางส่วน
114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเจ้า ตำบลเชียงทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่วะหลวง ครบถ้วน มีบางส่วน
116 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่สะเปา ครบถ้วน มีบางส่วน
117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวด ครบถ้วน ครบถ้วน
118 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเกร้คี ครบถ้วน มีบางส่วน
119 สุขศาลาบ้านกอแปทะ ครบถ้วน มีบางส่วน
120 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่สะเปา ครบถ้วน มีบางส่วน
121 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านซอแขระกา ครบถ้วน มีบางส่วน
122 สุขศาลาบ้านไม้ไผ่ ครบถ้วน มีบางส่วน
กลับหน้าหลัก