สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 3
จังหวัด กำแพงเพชร
ลำดับ สถานพยาบาล  ผลการประเมิน
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
1 สถานพยาบาลเรือนจำกลางกำแพงเพชร ปรับปรุง มีบางส่วน
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงมาลย์ ตำบลหนองหลวง ครบถ้วน มีบางส่วน
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกศกาสร ตำบลช่องลม ครบถ้วน มีบางส่วน
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทรานุสรณ์ ตำบลโนนพลวง ครบถ้วน ครบถ้วน
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตาบัว ตำบลประชาสุขสันต์ ครบถ้วน มีบางส่วน
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา ตำบลจันทิมา ครบถ้วน ครบถ้วน
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดู่งาม ตำบลบึงทับเรต ครบถ้วน มีบางส่วน
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง ครบถ้วน ครบถ้วน
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประชาสุขสันต์ ตำบลประชาสุขสันต์ ครบถ้วน มีบางส่วน
10 จินตนาคลินิกกาพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครบถ้วน มีบางส่วน
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีไพศาล ตำบลปางมะค่า ครบถ้วน มีบางส่วน
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนใหญ่ ตำบลหนองทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วสุวรรณ ตำบลมหาชัย ปรับปรุง มีบางส่วน
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินกรอย ตำบลหนองทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญพร ตำบลหนองคล้า ครบถ้วน มีบางส่วน
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อแก้ว ตำบลพานทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย ครบถ้วน ครบถ้วน
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่แตง ตำบลหนองแม่แตง ครบถ้วน ครบถ้วน
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักขี ตำบลหนองไม้กอง ครบถ้วน ครบถ้วน
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาด ตำบลแม่ลาด ครบถ้วน ครบถ้วน
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง ครบถ้วน มีบางส่วน
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแขม ต.วังแขม ครบถ้วน มีบางส่วน
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ทอง ครบถ้วน มีบางส่วน
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสูง ตำบลยางสูง ครบถ้วน มีบางส่วน
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเขือ ตำบลท่ามะเขือ ครบถ้วน มีบางส่วน
26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย ครบถ้วน มีบางส่วน
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางขนุน ครบถ้วน มีบางส่วน
28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแขยง ตำบลสักงาม ครบถ้วน ครบถ้วน
29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผักหนาม ตำบลคลองสมบูรณ์ ครบถ้วน มีบางส่วน
30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง ต.หนองปลิง ครบถ้วน ครบถ้วน
31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น ตำบลสักงาม ครบถ้วน มีบางส่วน
32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน ปรับปรุง มีบางส่วน
33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี ครบถ้วน มีบางส่วน
34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมอสูง ตำบลวังทอง ครบถ้วน มีบางส่วน
35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลำใย ตำบลวังบัว ครบถ้วน มีบางส่วน
36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองแม่ลาย ตำบลคลองแม่ลาย ครบถ้วน ครบถ้วน
37 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลเทพนคร ครบถ้วน มีบางส่วน
38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไทร ตำบลวังไทร ครบถ้วน มีบางส่วน
39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรงธรรม ตำบลทรงธรรม ครบถ้วน มีบางส่วน
40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองปลาสร้อย ตำบลปางตาไว ครบถ้วน มีบางส่วน
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลกบาตร ตำบลสลกบาตร ครบถ้วน มีบางส่วน
42 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา ครบถ้วน มีบางส่วน
43 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชรเจริญ ตำบลปางตาไว ครบถ้วน มีบางส่วน
44 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขึ้น ตำบลโพธิ์ทอง ครบถ้วน มีบางส่วน
45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินดาต ตำบลหินดาต ครบถ้วน ครบถ้วน
46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแตง ตำบลดอนแตง ครบถ้วน ครบถ้วน
47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส่องตาแล ตำบลบ่อถ้ำ ครบถ้วน มีบางส่วน
48 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดน ตำบลโกสัมพี ครบถ้วน ครบถ้วน
49 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานดอกไม้ตำบลลานดอกไม้ตก ครบถ้วน มีบางส่วน
50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโดนเตี้ย ตำบลวังไทร ครบถ้วน ครบถ้วน
51 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว ตำบลปางมะค่า ครบถ้วน ครบถ้วน
52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำพุ ตำบลโค้งไผ่ ครบถ้วน ครบถ้วน
53 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังชะพลู ตำบลวังชะพลู ครบถ้วน ครบถ้วน
54 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพุทรา ตำบลป่าพุทรา ครบถ้วน ครบถ้วน
55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งไผ่ ตำบลโค้งไผ่ ครบถ้วน ครบถ้วน
56 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตารอด ตำบลเกาะตาล ครบถ้วน มีบางส่วน
57 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหามแห ตำบลวังหามแห ครบถ้วน มีบางส่วน
58 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 ครบถ้วน มีบางส่วน
59 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชากังราว ครบถ้วน มีบางส่วน
60 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกำแพงเพชร ครบถ้วน มีบางส่วน
61 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะรากเสียด ตำบลเพชรชมภู ครบถ้วน ครบถ้วน
62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพุทรา ตำบลพุทรา ครบถ้วน มีบางส่วน
63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง ตำบลวังยาง ครบถ้วน มีบางส่วน
64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทอง ตำบลวังแขม ครบถ้วน มีบางส่วน
65 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างคับ ตำบลวังไทร ครบถ้วน ครบถ้วน
66 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมอสมบูรณ์ ตำบลปางมะค่า ครบถ้วน มีบางส่วน
67 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัววัว ตำบลห้วยยั้ง ครบถ้วน ครบถ้วน
68 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ ตำบลท่าไม้ ครบถ้วน ครบถ้วน
69 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังชะโอน ตำบลท่าไม้ ครบถ้วน ครบถ้วน
70 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางลาด ตำบลหนองหัววัว ครบถ้วน ครบถ้วน
71 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาคีริส ตำบลเขาคีริส ครบถ้วน ครบถ้วน
72 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโสน ตำบลเขาคีรีส ครบถ้วน มีบางส่วน
73 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองพิไกร ตำบลคลองพิไกร ครบถ้วน มีบางส่วน
74 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานไผ่ ตำบลห้วยยั้ง ครบถ้วน มีบางส่วน
75 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานทอง ตำบลวังควง ครบถ้วน ครบถ้วน
76 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานกระทิง ตำบลวังควง ครบถ้วน ครบถ้วน
77 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังควง ตำบลวังควง ครบถ้วน มีบางส่วน
78 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
79 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุยป้อม ตำบลคุยบ้านโอ่ง ครบถ้วน มีบางส่วน
กลับหน้าหลัก