สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 3
จังหวัด อุทัยธานี
ลำดับ สถานพยาบาล  ผลการประเมิน
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเทโพ ครบถ้วน มีบางส่วน
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซึม ครบถ้วน ครบถ้วน
3 หน่วยบริการสุขภาพบ้านทัพยายปอน ครบถ้วน มีบางส่วน
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลางดง ครบถ้วน มีบางส่วน
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม ครบถ้วน ครบถ้วน
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพึ่ง ตำบลทุ่งพึ่ง ครบถ้วน มีบางส่วน
7 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.อุทัยธานี ครบถ้วน มีบางส่วน
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน ตำบลประดู่ยืน ครบถ้วน มีบางส่วน
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสระ ครบถ้วน มีบางส่วน
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมกแถว ครบถ้วน มีบางส่วน
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเตย ตำบลตลุกดู่ ครบถ้วน มีบางส่วน
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาปฐวี ตำบลตลกดู่ ครบถ้วน ครบถ้วน
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกดู่ ครบถ้วน ครบถ้วน
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขี้ฝอย ครบถ้วน มีบางส่วน
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อยาง ครบถ้วน ครบถ้วน
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง ครบถ้วน ครบถ้วน
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขวนกูบ ตำบลพลวงสองนาง ครบถ้วน ครบถ้วน
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก ครบถ้วน มีบางส่วน
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหวาย ตำบลบ่อยาง ครบถ้วน ครบถ้วน
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกลอย ครบถ้วน ครบถ้วน
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยรอบ ครบถ้วน ครบถ้วน
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอดยาง ตำบลหนองกระทุ่ม ครบถ้วน มีบางส่วน
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่เขียว ครบถ้วน ครบถ้วน
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาผาลาด ตำบลพลวงสองนาง ครบถ้วน ครบถ้วน
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง ครบถ้วน มีบางส่วน
26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล่องตาที ตำบลลานสัก ครบถ้วน ครบถ้วน
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ ครบถ้วน มีบางส่วน
28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพ ครบถ้วน ครบถ้วน
29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า ครบถ้วน ครบถ้วน
30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง ครบถ้วน มีบางส่วน
31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุมเข้า ครบถ้วน มีบางส่วน
32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินแจง ครบถ้วน ครบถ้วน
33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนาไทย ครบถ้วน มีบางส่วน
34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนขวัญตำบลตลุกดู่ ปรับปรุง ครบถ้วน
35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง ครบถ้วน ครบถ้วน
36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง ครบถ้วน ครบถ้วน
37 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ครบถ้วน มีบางส่วน
38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองข่อย ครบถ้วน ครบถ้วน
39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระบำ ครบถ้วน มีบางส่วน
40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมน ตำบลไผ่เขียว ครบถ้วน ครบถ้วน
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าวัด ครบถ้วน ครบถ้วน
42 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะนาว ตำบลระบำ ครบถ้วน ครบถ้วน
43 สถานีอนามัยตำบลหาดทนง ปรับปรุง มีบางส่วน
44 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่คลองอังวะ ครบถ้วน ครบถ้วน
45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแห้ง ครบถ้วน ครบถ้วน
46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจอก ครบถ้วน ครบถ้วน
47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยพลู ตำบลห้วยแห้ง ครบถ้วน ครบถ้วน
48 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่มกล้วย ครบถ้วน ครบถ้วน
49 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่โพธิ์งาม ครบถ้วน ครบถ้วน
50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่ง ครบถ้วน มีบางส่วน
51 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน ครบถ้วน ครบถ้วน
52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลาง ครบถ้วน มีบางส่วน
53 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าซุง ครบถ้วน ครบถ้วน
54 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ ครบถ้วน มีบางส่วน
55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ครบถ้วน มีบางส่วน
56 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองการุ้ง ครบถ้วน มีบางส่วน
57 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าหมาก ตำบลเขาบางแกรก ครบถ้วน ครบถ้วน
58 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง ครบถ้วน ครบถ้วน
59 เทศบาลอุทัยธานี ครบถ้วน มีบางส่วน
60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก ครบถ้วน ครบถ้วน
61 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรอบ ตำบลน้ำรอบ ปรับปรุง ครบถ้วน
62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขฤทัย ครบถ้วน มีบางส่วน
63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองแก ครบถ้วน ครบถ้วน
64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหียงงาม ตำบลหนองกลางดง ครบถ้วน มีบางส่วน
65 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับป่าพลู ตำบลป่าอ้อ ครบถ้วน มีบางส่วน
66 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงแห้ง ตำบลน้ำรอบ ครบถ้วน มีบางส่วน
67 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง ครบถ้วน ครบถ้วน
68 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพ ครบถ้วน ครบถ้วน
69 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยายดา ครบถ้วน ครบถ้วน
70 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ ตำบลทุ่งโพ ครบถ้วน มีบางส่วน
71 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอาสา ตำบลเมืองการุ้ง ครบถ้วน มีบางส่วน
72 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกควาย ครบถ้วน ครบถ้วน
73 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูช้าง ครบถ้วน มีบางส่วน
74 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ ตำบลคอกควาย ครบถ้วน ครบถ้วน
75 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ตำบลคอกควาย ครบถ้วน มีบางส่วน
76 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาง ครบถ้วน ครบถ้วน
77 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า ครบถ้วน ครบถ้วน
78 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางาม ครบถ้วน มีบางส่วน
79 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง ครบถ้วน ครบถ้วน
80 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแก่นมะกรูด ครบถ้วน มีบางส่วน
81 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำวิ่ง ครบถ้วน มีบางส่วน
82 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัยเก่า ครบถ้วน มีบางส่วน
83 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนางนวล ปรับปรุง มีบางส่วน
84 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งพง ตำบลทุ่งพง ครบถ้วน ครบถ้วน
85 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง ครบถ้วน มีบางส่วน
86 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากวางทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
87 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอุทัยใหม่ ครบถ้วน ครบถ้วน
88 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยคตคลองหวาย ตำบลคอกควาย ปรับปรุง มีบางส่วน
89 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนขวาง ครบถ้วน ครบถ้วน
90 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพังค่า ครบถ้วน ครบถ้วน
91 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ส้ม ตำบลทุ่งใหญ่ ครบถ้วน ครบถ้วน
92 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแกกรัง ครบถ้วน ครบถ้วน
93 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเหล็ก ครบถ้วน ครบถ้วน
94 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่แบน ครบถ้วน ครบถ้วน
กลับหน้าหลัก