สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 3
จังหวัด นครสวรรค์
ลำดับ สถานพยาบาล  ผลการประเมิน
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
1 สถานพยาบาลทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ครบถ้วน มีบางส่วน
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ ครบถ้วน ครบถ้วน
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะคลอง ครบถ้วน ครบถ้วน
4 สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครสวรรค์ ครบถ้วน ครบถ้วน
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าขาว ครบถ้วน มีบางส่วน
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเดื่อ ครบถ้วน ครบถ้วน
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระทุ่มทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินสาร ครบถ้วน มีบางส่วน
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนาสวรรค์ ครบถ้วน ครบถ้วน
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังข่อย ครบถ้วน ครบถ้วน
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะคร้อ ครบถ้วน มีบางส่วน
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ ครบถ้วน ครบถ้วน
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาคลี ครบถ้วน ครบถ้วน
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดทิพรส ครบถ้วน ครบถ้วน
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมหาชัย ครบถ้วน ครบถ้วน
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะกรุดภิบาล ครบถ้วน มีบางส่วน
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแค ครบถ้วน ครบถ้วน
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังข่อย ครบถ้วน ครบถ้วน
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี ครบถ้วน ครบถ้วน
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรคีรี ครบถ้วน ครบถ้วน
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับสำราญ ครบถ้วน ครบถ้วน
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมเขาบ่อแก้ว ปรับปรุง ครบถ้วน
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว ครบถ้วน ครบถ้วน
26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสาคร ครบถ้วน มีบางส่วน
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลุกข่อยน้ำ ครบถ้วน ครบถ้วน
28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดสูง ปรับปรุง มีบางส่วน
29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเมืองใต้ ครบถ้วน ครบถ้วน
30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคทราย ครบถ้วน มีบางส่วน
31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกลอย ครบถ้วน ครบถ้วน
32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระทะเล ครบถ้วน มีบางส่วน
33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์ไพวัลย์ ครบถ้วน ครบถ้วน
34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง ปรับปรุง มีบางส่วน
35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งสูง ครบถ้วน มีบางส่วน
36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางขาว ครบถ้วน ครบถ้วน
37 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาทอง ปรับปรุง มีบางส่วน
38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกรี ครบถ้วน ครบถ้วน
39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงิ้ว ครบถ้วน ครบถ้วน
40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไม้ ครบถ้วน มีบางส่วน
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพเหนือ ครบถ้วน ครบถ้วน
42 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยดุก ครบถ้วน ครบถ้วน
43 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้ารังกา ปรับปรุง มีบางส่วน
44 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าน้ำอ้อย ครบถ้วน ครบถ้วน
45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโพธิ์ ครบถ้วน ครบถ้วน
46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันเสน ครบถ้วน ครบถ้วน
47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากระดังงา ครบถ้วน ครบถ้วน
48 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้ว ปรับปรุง ครบถ้วน
49 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงปลาทู ครบถ้วน มีบางส่วน
50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแอก ครบถ้วน ครบถ้วน
51 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระทุ่ม ครบถ้วน ครบถ้วน
52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน ครบถ้วน ครบถ้วน
53 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางมะฝ่อ ปรับปรุง มีบางส่วน
54 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ครบถ้วน ครบถ้วน
55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแพงพวย ครบถ้วน ครบถ้วน
56 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันลาน ครบถ้วน ครบถ้วน
57 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกยไชย ปรับปรุง ครบถ้วน
58 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหวาย ครบถ้วน มีบางส่วน
59 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากร่าง ครบถ้วน ครบถ้วน
60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง ครบถ้วน ครบถ้วน
61 ที่ทำการแพทย์เขตนครสวรรค์ ครบถ้วน มีบางส่วน
62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางม่วง ครบถ้วน มีบางส่วน
63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกทรายมูล ครบถ้วน ครบถ้วน
64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ครบถ้วน ครบถ้วน
65 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลัง ครบถ้วน มีบางส่วน
66 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาขีด ครบถ้วน ครบถ้วน
67 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตางู ครบถ้วน ครบถ้วน
68 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพลับ ครบถ้วน ครบถ้วน
69 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองละมาน ครบถ้วน ครบถ้วน
70 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน ครบถ้วน มีบางส่วน
71 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนมรอก ครบถ้วน มีบางส่วน
72 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหญ่ ครบถ้วน มีบางส่วน
73 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกลัด ครบถ้วน ครบถ้วน
74 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ขวัญ ครบถ้วน ครบถ้วน
75 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มเสี้ยว ปรับปรุง มีบางส่วน
76 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรียงไกร ครบถ้วน ครบถ้วน
77 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระนอน ครบถ้วน มีบางส่วน
78 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเปา ครบถ้วน ครบถ้วน
79 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสังข์ ครบถ้วน ครบถ้วน
80 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรียงไกรใต้ ครบถ้วน มีบางส่วน
81 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงบอระเพ็ด ครบถ้วน มีบางส่วน
82 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบแก ครบถ้วน ครบถ้วน
83 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมตาบง ครบถ้วน ครบถ้วน
84 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสองหน่อ ครบถ้วน ครบถ้วน
85 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กะสี ครบถ้วน ครบถ้วน
86 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังรอ ครบถ้วน ครบถ้วน
87 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาล้อ ครบถ้วน มีบางส่วน
88 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข ครบถ้วน ครบถ้วน
89 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่สิงห์ ปรับปรุง มีบางส่วน
90 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเฆ่ค่าย ครบถ้วน มีบางส่วน
91 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายลำโพงเหนือ ครบถ้วน มีบางส่วน
92 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนนใต้ ครบถ้วน ครบถ้วน
93 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำนบ ครบถ้วน ครบถ้วน
94 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆะมัง ครบถ้วน ครบถ้วน
95 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยลึก ครบถ้วน ครบถ้วน
96 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกำลัง ครบถ้วน ครบถ้วน
97 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโก ครบถ้วน ครบถ้วน
98 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนมเศษ ครบถ้วน มีบางส่วน
99 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยถั่วใต้ ครบถ้วน ครบถ้วน
100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธารทหาร ครบถ้วน ครบถ้วน
101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสลา ครบถ้วน มีบางส่วน
102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาห้วยลุง ครบถ้วน มีบางส่วน
103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขว้าว ครบถ้วน ครบถ้วน
104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน ครบถ้วน ครบถ้วน
105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ครบถ้วน ครบถ้วน
106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าซุด ครบถ้วน ครบถ้วน
107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง ครบถ้วน มีบางส่วน
108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูกวาง ครบถ้วน ครบถ้วน
109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสร้อยทอง ครบถ้วน มีบางส่วน
110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินศาลา ครบถ้วน ครบถ้วน
111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติธรรม ครบถ้วน มีบางส่วน
112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหงษ์ ครบถ้วน มีบางส่วน
113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก่ง ครบถ้วน ครบถ้วน
114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองบอน ครบถ้วน มีบางส่วน
115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว ครบถ้วน ครบถ้วน
116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เขาขาด ครบถ้วน ครบถ้วน
117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง ครบถ้วน มีบางส่วน
118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อไทยสามัคคี ครบถ้วน ครบถ้วน
119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขอม ครบถ้วน มีบางส่วน
120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ๊กแก ครบถ้วน ครบถ้วน
121 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายลำโพงใต้ ครบถ้วน มีบางส่วน
122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดู่ ครบถ้วน ครบถ้วน
123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทอง ครบถ้วน มีบางส่วน
124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นโพธิ์ ครบถ้วน มีบางส่วน
125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันเนิน ครบถ้วน ครบถ้วน
126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ครบถ้วน ครบถ้วน
127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยร่วม ครบถ้วน ครบถ้วน
128 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดน ครบถ้วน ครบถ้วน
129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแรต ครบถ้วน ครบถ้วน
130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระงาม ครบถ้วน ครบถ้วน
131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุมะค่า ครบถ้วน ครบถ้วน
132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดำรงรักษ์ ครบถ้วน ครบถ้วน
133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางตาล ครบถ้วน มีบางส่วน
134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแดง ครบถ้วน มีบางส่วน
135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุขมิ้น ครบถ้วน ครบถ้วน
136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยวารีใต้ ครบถ้วน ครบถ้วน
137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกฤช ครบถ้วน ครบถ้วน
138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ครบถ้วน ครบถ้วน
139 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสอาด ครบถ้วน ครบถ้วน
140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางงู ครบถ้วน ครบถ้วน
141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไร่ ครบถ้วน ครบถ้วน
142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่าใต้ ปรับปรุง มีบางส่วน
143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ครบถ้วน มีบางส่วน
144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกคลาน ครบถ้วน ครบถ้วน
145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานางต่วม ครบถ้วน ครบถ้วน
146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุรีรัมย์ ครบถ้วน ครบถ้วน
147 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน ครบถ้วน มีบางส่วน
148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง ครบถ้วน ครบถ้วน
149 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำพยนต์ ครบถ้วน มีบางส่วน
150 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด ปรับปรุง ครบถ้วน
151 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบมะขาม ครบถ้วน มีบางส่วน
152 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังซ่าน ปรับปรุง ครบถ้วน
153 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอนใต้ ครบถ้วน ครบถ้วน
154 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านช้าง ครบถ้วน มีบางส่วน
155 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสนวน ครบถ้วน ครบถ้วน
156 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนมวัว ครบถ้วน ครบถ้วน
157 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากลาง ครบถ้วน มีบางส่วน
158 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงหล่ม ครบถ้วน ครบถ้วน
159 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงสีใหม่ ครบถ้วน ครบถ้วน
160 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานหมาไน ครบถ้วน ครบถ้วน
161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดยาว ครบถ้วน ครบถ้วน
162 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ครบถ้วน ครบถ้วน
163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน ครบถ้วน ครบถ้วน
164 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงน้ำใส ครบถ้วน มีบางส่วน
165 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโขมง ครบถ้วน มีบางส่วน
166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกรี ครบถ้วน ครบถ้วน
167 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง ครบถ้วน ครบถ้วน
168 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขี้วัว ครบถ้วน ครบถ้วน
169 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะเดาซ้าย ครบถ้วน มีบางส่วน
170 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ประสาท ครบถ้วน ครบถ้วน
171 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคลัก ครบถ้วน ครบถ้วน
172 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางแดด ครบถ้วน ครบถ้วน
173 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจันทร์ ครบถ้วน ครบถ้วน
174 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดสะแก ครบถ้วน ครบถ้วน
175 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระดานหน้าแกล ครบถ้วน ครบถ้วน
176 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาไม้เดน ครบถ้วน ครบถ้วน
177 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางตาหงาย ครบถ้วน ครบถ้วน
178 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังคาง ปรับปรุง มีบางส่วน
179 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้ำโจน ครบถ้วน ครบถ้วน
180 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางขนุน ครบถ้วน มีบางส่วน
181 ศูนย์สุขภาพชุชนวัดจอมคีรีนาคพรต ครบถ้วน มีบางส่วน
182 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรใต้ ครบถ้วน ครบถ้วน
183 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไทร ครบถ้วน มีบางส่วน
184 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกัลยานิคม ครบถ้วน ครบถ้วน
185 ศูนย์สุขภาพสะพานดำ ครบถ้วน ครบถ้วน
186 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ครบถ้วน มีบางส่วน
กลับหน้าหลัก