สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 2
จังหวัด อุตรดิตถ์
ลำดับ สถานพยาบาล  ผลการประเมิน
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
1 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครบถ้วน มีบางส่วน
2 สถานพยาบาลเขื่อนสิริกิติ์ ครบถ้วน ครบถ้วน
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพาน ตำบลห้วยมุ่น ครบถ้วน ครบถ้วน
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผึ้ง ครบถ้วน มีบางส่วน
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแฝก ครบถ้วน มีบางส่วน
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมุ่น ครบถ้วน ครบถ้วน
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย ครบถ้วน ครบถ้วน
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่ ครบถ้วน ครบถ้วน
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ ครบถ้วน มีบางส่วน
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแมง ครบถ้วน ครบถ้วน
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไผ่ ครบถ้วน มีบางส่วน
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นเหล็ก ครบถ้วน มีบางส่วน
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายหลวง ครบถ้วน ครบถ้วน
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักขวง ครบถ้วน ครบถ้วน
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไคร้ ครบถ้วน ครบถ้วน
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพี้ ครบถ้วน ครบถ้วน
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ่าง ครบถ้วน มีบางส่วน
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวงป่ายาง ครบถ้วน ครบถ้วน
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง ครบถ้วน มีบางส่วน
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว ครบถ้วน ครบถ้วน
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง ครบถ้วน ครบถ้วน
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลวังแดง ครบถ้วน ครบถ้วน
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำหมีใหญ่ ครบถ้วน ครบถ้วน
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผามูบ ตำบลแม่พูล ครบถ้วน มีบางส่วน
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา ครบถ้วน มีบางส่วน
26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า ครบถ้วน ครบถ้วน
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา ครบถ้วน ครบถ้วน
28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสีสูบ ครบถ้วน ครบถ้วน
29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านนาขาม ครบถ้วน ครบถ้วน
30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาจุก ครบถ้วน ครบถ้วน
31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดิน ครบถ้วน ครบถ้วน
32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม ครบถ้วน ครบถ้วน
33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน ครบถ้วน ครบถ้วน
34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด ครบถ้วน มีบางส่วน
35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดงิ้ว ครบถ้วน ครบถ้วน
36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลหาดกรวด ครบถ้วน ครบถ้วน
37 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายเขา ตำบลน้ำริด ครบถ้วน มีบางส่วน
38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนฝาง ครบถ้วน มีบางส่วน
39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา ครบถ้วน ครบถ้วน
40 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ครบถ้วน ครบถ้วน
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ครบถ้วน มีบางส่วน
42 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนตอ ครบถ้วน ครบถ้วน
43 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ ครบถ้วน ครบถ้วน
44 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำฉลอง ครบถ้วน ครบถ้วน
45 ที่ทำการแพทย์เขตรถไฟศิลาอาสน์ ครบถ้วน มีบางส่วน
46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม ครบถ้วน มีบางส่วน
47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า ครบถ้วน ครบถ้วน
48 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคาย ครบถ้วน มีบางส่วน
49 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา ครบถ้วน มีบางส่วน
50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยจุมพล ครบถ้วน ครบถ้วน
51 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล ครบถ้วน ครบถ้วน
52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานกกก ครบถ้วน ครบถ้วน
53 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล ครบถ้วน ครบถ้วน
54 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง ครบถ้วน ครบถ้วน
55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม ครบถ้วน ครบถ้วน
56 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านส่องสี ครบถ้วน ครบถ้วน
57 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น ครบถ้วน มีบางส่วน
58 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน ครบถ้วน ครบถ้วน
59 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด ปรับปรุง มีบางส่วน
60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม ครบถ้วน มีบางส่วน
61 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต ครบถ้วน ครบถ้วน
62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ ครบถ้วน ครบถ้วน
63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสี้ยว ครบถ้วน ครบถ้วน
64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม ครบถ้วน ครบถ้วน
65 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเจ็ดต้น ครบถ้วน มีบางส่วน
66 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุม ครบถ้วน ครบถ้วน
67 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยยาง ปรับปรุง มีบางส่วน
68 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้อยกา ตำบลม่วงเจ็ดต้น ครบถ้วน มีบางส่วน
69 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ ต.บ่อเบี้ย ครบถ้วน มีบางส่วน
70 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ปรับปรุง มีบางส่วน
71 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมข้าม ตำบลนาขุม ครบถ้วน มีบางส่วน
72 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องลับแล ครบถ้วน ครบถ้วน
73 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง ครบถ้วน ครบถ้วน
74 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านแม่คำมัน ครบถ้วน มีบางส่วน
75 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน ครบถ้วน ครบถ้วน
76 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใส ครบถ้วน ครบถ้วน
77 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวังสัมพันธ์ ครบถ้วน มีบางส่วน
78 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางคอม ปรับปรุง มีบางส่วน
79 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน ครบถ้วน มีบางส่วน
80 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านบ่อเบี้ย ปรับปรุง มีบางส่วน
81 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย ครบถ้วน มีบางส่วน
82 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน ครบถ้วน ครบถ้วน
83 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง ครบถ้วน มีบางส่วน
84 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน ครบถ้วน มีบางส่วน
85 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน ครบถ้วน มีบางส่วน
86 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา ครบถ้วน มีบางส่วน
87 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง ครบถ้วน ครบถ้วน
88 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ครบถ้วน มีบางส่วน
89 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง ตำบลผาจุก ปรับปรุง มีบางส่วน
90 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา ครบถ้วน ครบถ้วน
91 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง ครบถ้วน มีบางส่วน
92 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดกรวด ครบถ้วน ครบถ้วน
93 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก ครบถ้วน ครบถ้วน
94 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ ครบถ้วน ครบถ้วน
95 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ ครบถ้วน ครบถ้วน
96 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ครบถ้วน มีบางส่วน
97 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์(สาขา 2 วัดท้ายตลาด) ครบถ้วน มีบางส่วน
98 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน ครบถ้วน ครบถ้วน
99 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใส ครบถ้วน มีบางส่วน
100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง ครบถ้วน ครบถ้วน
101 คลินิกอุ่นไอรัก ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลร่วมจิต ครบถ้วน มีบางส่วน
กลับหน้าหลัก