วันที่รายงาน 25 กันยายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 2
จังหวัด เพชรบูรณ์
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล ตำบลศรีมงคล
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลน้ำเฮี้ย
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่ ตำบลบ่อรัง
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางั่ว ตำบลนางั่ว
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสว่าง ตำบลหนองสว่าง
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา