สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 2
จังหวัด สุโขทัย
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางซ้าย
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงย่าปา ตำบลบ้านตึก
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลป่ากุมเกาะ
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบป่าเลา ตำบลปากน้ำ
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังลึก
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลับ
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สำ
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุม
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ราก ตำบลป่างิ้ว
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามักกะสัง ตำบลราวต้นจัทร์
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกระจง
กลับหน้าหลัก