สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 2
จังหวัด ตาก
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ
2 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ตาก (รพ.สต.)
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น
4 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านธงชัย
5 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าคาใหม่
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหวัน ตำบลแม่ตื่น
7 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยมะพร้าว
8 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยสินา
9 สุขศาลาบ้านม้งใหม่พัฒนา
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง
11 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านตะพิเดอ
12 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทีคุคี
13 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเคลอะเดอคี
14 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทีโบะคี
15 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวะโดรโกร
กลับหน้าหลัก