สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 7
จังหวัด กาฬสินธุ์
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดหว้า
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยอดแกง
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองช้าง
กลับหน้าหลัก