สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 7
จังหวัด มหาสารคาม
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลี่
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโก
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้น้อย
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าจั่น
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ
กลับหน้าหลัก