สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 7
จังหวัด ขอนแก่น
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสวาบ
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง
11 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่
กลับหน้าหลัก