สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขต กรุงเทพมหานคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล
1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
2 แผนกพยาบาลโรงงานเภสัชกรรมทหาร ฯ
3 ศูนย์สุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจ
4 คลินิกเวชกรรมการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ
5 คลินิกเวชกรรมการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่
6 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
7 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่2 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
8 โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
9 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
10 สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
11 บ้านเจื้องคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
12 วนัสนันณ์คลินิคการพยาบาลเเละการผดุงครรภ์
13 เสาวลักษณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
14 สถานพยาบาลโครงการธุรกิจเดืนเครื่องและบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าราชบุรี
15 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสงขลา
16 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
17 ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา
18 ห้องพยาบาล พธ.
19 หมวดพยาบาล ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย.
20 ตอนพยาบาล ฉก.นย.ทร.32
21 ที่พยาบาลกรมรบพิเศษที่ 2
22 ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา
23 ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง
24 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
25 ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก
26 testtt_18052023
กลับหน้าหลัก