สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 7
จังหวัด จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน
ขอนแก่น 84
มหาสารคาม 95
ร้อยเอ็ด 4
กาฬสินธุ์ 1
กลับ