สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 6
จังหวัด จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน
สมุทรปราการ 32
ชลบุรี 14
ระยอง 23
จันทบุรี 0
ตราด 0
ฉะเชิงเทรา 30
ปราจีนบุรี 34
สระแก้ว 24
กลับ