สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลวันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 5
จังหวัด จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน
ราชบุรี 0
กาญจนบุรี 0
สุพรรณบุรี 0
นครปฐม 0
สมุทรสาคร 0
สมุทรสงคราม 0
เพชรบุรี 0
ประจวบคีรีขันธ์ 0