วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 4
จังหวัด จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน
นนทบุรี 9
ปทุมธานี 6
พระนครศรีอยุธยา 17
อ่างทอง 0
ลพบุรี 2
สิงห์บุรี 7
สระบุรี 13
นครนายก 0