สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 4
จังหวัด จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน
นนทบุรี 9
ปทุมธานี 6
พระนครศรีอยุธยา 17
อ่างทอง 0
ลพบุรี 2
สิงห์บุรี 7
สระบุรี 13
นครนายก 0
กลับ