สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 2
จังหวัด จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน
อุตรดิตถ์ 0
ตาก 48
สุโขทัย 0
พิษณุโลก 2
เพชรบูรณ์ 23
กลับ