สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 12
จังหวัด จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน
สงขลา 117
สตูล 34
ตรัง 33
พัทลุง 1
ปัตตานี 65
ยะลา 47
นราธิวาส 56
กลับ