สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 11
จังหวัด จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน
นครศรีธรรมราช 27
กระบี่ 35
พังงา 0
ภูเก็ต 7
สุราษฎร์ธานี 70
ระนอง 0
ชุมพร 2
กลับ