สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 05 ธันวาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 10
จังหวัด จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน
ศรีสะเกษ 91
อุบลราชธานี 48
ยโสธร 9
อำนาจเจริญ 0
มุกดาหาร 23
กลับ