สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 1
จังหวัด จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน
เชียงใหม่ 1
ลำพูน 4
ลำปาง 33
แพร่ 0
น่าน 13
พะเยา 26
เชียงราย 29
แม่ฮ่องสอน 12
กลับ