วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขต กรุงเทพมหานคร
จังหวัด จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน
กรุงเทพมหานคร 3