สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 8
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
หนองบัวลำภู 35 32 3 15 20 0
อุดรธานี 71 66 5 40 31 0
เลย 120 114 6 81 39 0
หนองคาย 77 77 0 60 17 0
สกลนคร 86 84 2 52 34 0
นครพนม 101 93 8 57 44 0
บึงกาฬ 19 19 0 12 7 0
รวมทั้งสิ้น 509 485 24 317 192 0
กลับ