สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 6
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
สมุทรปราการ 52 48 4 33 19 0
ชลบุรี 140 133 7 70 70 0
ระยอง 80 77 3 40 40 0
จันทบุรี 117 112 5 44 73 0
ตราด 71 67 4 27 44 0
ฉะเชิงเทรา 94 92 2 49 45 0
ปราจีนบุรี 59 54 5 33 26 0
สระแก้ว 86 82 4 44 42 0
รวมทั้งสิ้น 699 665 34 340 359 0
กลับ