สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 5
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
ราชบุรี 174 169 5 132 42 0
กาญจนบุรี 150 147 3 93 57 0
สุพรรณบุรี 181 174 7 114 67 0
นครปฐม 145 138 7 87 58 0
สมุทรสาคร 60 57 3 32 28 0
สมุทรสงคราม 58 57 1 42 16 0
เพชรบุรี 125 120 5 58 67 0
ประจวบคีรีขันธ์ 89 88 1 59 30 0
รวมทั้งสิ้น 982 950 32 617 365 0
กลับ