สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 4
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
นนทบุรี 100 97 3 51 49 0
ปทุมธานี 97 92 5 62 35 0
พระนครศรีอยุธยา 196 194 2 127 69 0
อ่างทอง 75 73 2 45 30 0
ลพบุรี 139 133 6 72 67 0
สิงห์บุรี 41 41 0 27 14 0
สระบุรี 119 108 11 46 73 0
นครนายก 58 56 2 32 26 0
รวมทั้งสิ้น 825 794 31 462 363 0
กลับ