สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลวันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 3
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
ชัยนาท 59 57 2 22 37 0
นครสวรรค์ 186 172 14 125 61 0
อุทัยธานี 94 89 5 53 41 0
กำแพงเพชร 79 76 3 32 47 0
พิจิตร 95 92 3 65 30 0
รวมทั้งสิ้น 513 486 27 297 216 0