วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 2
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
อุตรดิตถ์ 101 95 6 57 44 0
ตาก 122 112 10 64 58 0
สุโขทัย 109 107 2 57 52 0
พิษณุโลก 166 156 10 85 81 0
เพชรบูรณ์ 134 128 6 72 62 0
รวมทั้งสิ้น 632 598 34 335 297 0