สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 25 กันยายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 12
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
สงขลา 112 108 4 50 62 0
สตูล 24 22 2 8 16 0
ตรัง 101 101 0 44 57 0
พัทลุง 137 135 2 73 64 0
ปัตตานี 79 74 5 33 46 0
ยะลา 48 43 5 21 27 0
นราธิวาส 58 56 2 23 35 0
รวมทั้งสิ้น 559 539 20 252 307 0
กลับ