สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 11
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
นครศรีธรรมราช 242 222 20 106 136 0
กระบี่ 46 45 1 28 18 0
พังงา 67 65 2 44 23 0
ภูเก็ต 19 19 0 15 4 0
สุราษฎร์ธานี 107 98 9 46 61 0
ระนอง 49 47 2 22 27 0
ชุมพร 97 84 13 48 49 0
รวมทั้งสิ้น 627 580 47 309 318 0
กลับ