สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 10
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
ศรีสะเกษ 157 155 2 105 52 0
อุบลราชธานี 291 282 9 149 142 0
ยโสธร 110 108 2 81 29 0
อำนาจเจริญ 82 79 3 53 29 0
มุกดาหาร 55 53 2 35 20 0
รวมทั้งสิ้น 695 677 18 423 272 0
กลับ