สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 1
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
เชียงใหม่ 328 308 20 157 171 0
ลำพูน 64 63 1 40 24 0
ลำปาง 110 106 4 53 57 0
แพร่ 125 117 8 66 59 0
น่าน 132 119 13 71 61 0
พะเยา 84 79 5 47 37 0
เชียงราย 187 177 10 94 93 0
แม่ฮ่องสอน 103 79 24 20 83 0
รวมทั้งสิ้น 1133 1,048 85 548 585 0
กลับ