วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 2
จังหวัด จำนวนสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้เข้าประเมิน
อุตรดิตถ์ 1
ตาก 15
สุโขทัย 13
พิษณุโลก 0
เพชรบูรณ์ 9