สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 5
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
ราชบุรี 1 1 0 1 0 0
กาญจนบุรี 1 1 0 1 0 0
สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0
นครปฐม 0 0 0 0 0 0
สมุทรสาคร 0 0 0 0 0 0
สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 0
เพชรบุรี 0 0 0 0 0 0
ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2 2 0 2 0 0
กลับ