สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 12
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
สงขลา 0 0 0 0 0 0
สตูล 0 0 0 0 0 0
ตรัง 0 0 0 0 0 0
พัทลุง 0 0 0 0 0 0
ปัตตานี 0 0 0 0 0 0
ยะลา 1 1 0 1 0 0
นราธิวาส 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 1 1 0 1 0 0
กลับ