สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลวันที่รายงาน 25 กันยายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 9
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
นครราชสีมา 1 1 0 1 0 0
บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0
สุรินทร์ 0 0 0 0 0 0
ชัยภูมิ 1 1 0 0 1 0
รวมทั้งสิ้น 2 2 0 1 1 0