สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 6
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
สมุทรปราการ 1 1 0 1 0 0
ชลบุรี 7 7 0 0 7 0
ระยอง 0 0 0 0 0 0
จันทบุรี 0 0 0 0 0 0
ตราด 0 0 0 0 0 0
ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0
ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 0
สระแก้ว 1 1 0 0 1 0
รวมทั้งสิ้น 9 9 0 1 8 0
กลับ