สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 4
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
นนทบุรี 0 0 0 0 0 0
ปทุมธานี 0 0 0 0 0 0
พระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 0
อ่างทอง 0 0 0 0 0 0
ลพบุรี 0 0 0 0 0 0
สิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0
สระบุรี 0 0 0 0 0 0
นครนายก 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0
กลับ